Nápověda

Obsah:

 

  1. Sekce – Připojení řetězce
  2. Sekce – Regulární výrazy
  3. Sekce – Konverze
  4. Sekce – Různé funkce
  5. Sekce – Šifrování
  6. Nahrání vstupního souboru
  7. Vytvoření výstupního souboru

 

 

1. Sekce – Připojení řetězce.

Tato sekce obsahuje funkcionalitu, která umožňuje připojení řetězce ke každému řádku v poli „Vstupní text“ zleva a zprava. Text pro připojení zleva je nutné specifikovat v poli označeném textem „Zleva“ a text pro připojení zprava v poli označeném „Zprava“. Výsledek se po odeslání formuláře objeví v poli „Výstup“.

2. Sekce – Regulární výrazy.

Tato sekce obsahuje funkce, která umožňují pracovat s regulárními výrazy typu PCRE (Perl kompatibilní). O regulárních výrazech se můžete dočíst více tady.

Na výběr je v této sekci ze tří funkcí :

  1. Find
  2. Replace
  3. Replace – do souboru

Požadovanou funkci vyberete z rozbalovacího seznamu označeného textem „Výběr funkce“.

2.1 Funkce Find

Funkce umožňuje nalezení regulárního výrazu specifikovaného v poli „Regulární výraz“ ve vstupním textu, který se nachází v poli „Vstupní text“. Řetězce, které vyhovují regulárnímu výrazu, jsou po odeslání formuláře vyznačeny odlišnou barvou písma a odlišným pozadím v poli „Výstupní text“. Pole „Výstupní text“ tedy, po odeslání formuláře tlačítkem „Odeslat“, obsahuje vstupní text s vyznačenými nálezy řetězců vyhovujících regulárnímu výrazu.

2.2 Funkce Replace

Funkce umožňuje nahradit řetězce textu v poli „Vstupní text“, které vyhovují regulárnímu výrazu specifikovaném v poli „Regulární výraz“, řetězcem specifikovaným v poli „Nahradit“. Text s nahrazenými řetězci se objeví po odeslání formuláře v poli „Výstupní text“, příčemž změny jsou vyznačeny odlišnou barvou textu a jeho pozadím.

2.3 Funkce Replace – do souboru

Tato funkce funguje stejně jako funkce Replace s tím rozdílem, že výtupní text je uložen do neformátovaného textového souboru s kódováním utf-8. Název souboru je vygenerován náhodně a odkaz na něj se po odeslání formuláře zobrazí místo pole „Výstupní text“. Nahrazené textové řetězce zde již samozřejmě nejsou nijak barevně odlišeny od svého okolí, protože to tento formát neumožňuje.

 

3. Sekce – Konverze

V této sekci je možné provést konverzi znakové sady neformátovaného textového souboru. Podporované znakové sady jsou UTF-8, ISO-8859-2, WINDOWS-1250, CP852, ASCII, UTF-16LE, UTF-16BE.

Pro provedení konverze je nejprve nutné vybrat vstupní soubor klepnutím na tlačítko „Browse…“. Dále je nutné specifikovat znakovou sadu vstupního souboru výběrem správné položky z rozbalovacího seznamu označeného popiskem „Výběr znakové sady souboru“. Potom je nutné specifikovat znakovou sadu výstupního souboru výběrem z odpovídajícího rozbalovacího seznamu. A nakonec odeslat formulář tlačítkem „Odeslat“. Pokud nedojde při zpracování k nějaké chybě, odkaz na výstupní soubor se potom objeví v sekci „Výstupní soubor“ hned za textem „Váš výstupní soubor“. Jestliže po otevření souboru v internetovém prohlížeči vypadá soubor zkomoleně, je možné, že prohlížeč nerozpoznal znakovou sadu správně. V tomto případě je nutné vybrat manuálně v nastavení prohlížeče správnou znakovou sadu.

4.Sekce – Různé funkce

Tato sekce obsahuje vícero různých funkcí pro úpravu textu. Požadovanou funkci vyberete z rozbalovacího seznamu označeného textem „Výběr funkce“. Aby se vybrané funkce provedli, je nutné po výběru funkce a vložení vstupních dat odeslat formulář tlačítkem „Odeslat“. K těmto funkcím většinou existují korespondující funkce v jazyce PHP a jejich funkce je většinou shodná. Následuje seznam nabízených funkcí a jejich popis.

V dalším textu je pojmem „vstupní text“ míněn text v poli „Vstupní text“ a pojmy „výstupní text“ nebo „výstup“ text v poli „Výstup“.

4.1 Lowercase

Funkce nahradí všechna velká písmena ve vstupním textu za malá písmena a vypíše je na výstup. Např. řetězec „PŘíklad Lowercase“ bude změněn na „příklad lowercase“.

4.2 Uppercase

Funkce nahradí všechna malá písmena ve vstupním textu velkými písmeny a vypíše je na výstup. Např. řetězec „PŘíklad Lowercase“ bude změněn na „PŘÍKLAD LOWERCASE“.

4.3 Html entities

Funkce nahradí některé znaky vstupního textu jejich html entitami a vypíše na výstup.

4.4 Url encode

Funkce vrací na výstup řetězec, ve kterém jsou všechny nealfanumerické znaky kromě -_ nahrazeny znakem % následovaným dvěma hexadecimálními číslicemi a mezery jsou zakódovány jako +.

4.5 Url decode

Funkce pracuje inverzně k funkci Url encode a nahrazuje tedy znak % následovaný dvěma hexadecimálními znaky příslušným nealfanumerickým znakem a znaky + mezerami.

4.6 Strip html tags

Funkce odstraní html a php tagy ze vstupního textového řetězce a vypíše výsledek na výstup.

4.7 Crc32

Funkce vypočítá crc32 polynom řetězce a vypíše jej na výstup v hexadecimální soustavě.

4.8 Random number

Funkce vygeneruje celé kladné náhodné číslo a vypíše na výstup.

4.9 Fibonacci numbers

Funkce vypíše počet členů Fibonacciho posloupnosti, specifikovaný v poli označeném „Parametr“, na výstup. Jednotlivé členy jsou odděleny mezerami.

4.10 Bez diakritiky

Funkce odstraní všechna diakritická znaménka ze vstupního textu a vypíše text na výstup.

4.11 Repeat string

Funkce vypíše opakovaně vstupní řetězec na výstup. Počet opakování je specifikován v poli označeném „Parametr“. Toto pole musí obsahovat celé kladné číslo.

4.12 Reverse string

Funkce vypíše pozpátku (poslední znak bude prvním atd.) vstupní řetězec na výstup. Např. řetězec „example“ bude změněn na „elpmaxe“.

4.13 New lines to br

Funkce nahradí ve vstupním textu znak konce řádku html tagem <br> a vypíše upravený text na výstup.

4.14 Change line length

Funkce zalomí text na každém řádku vstupního textu podle počtu znaků specifikovaném v poli označeném „Parametr“ a vypíše text na výstup. Přitom zalomí text pouze v místech mezer mezi slovy tak, že počet znaků na řádku nepřekročí hodnotu v poli „Parametr“. V textu, který neobsahuje mezery, neprovede funkce žádné změny.

4.15 Space to new line

Funkce nahradí každý znak mezera ve vstupním textu znakem konec řádku a vypíše na výstup.

4.16 New line to space

Funkce nahradí každý znak konce řádku ve vstupním textu znakem mezera a vypíše na výstup.

4.17 Upper case words

Funkce změní první písmeno každého slova vstupního textu na velké písmeno a vypíše na výstup. Např. řetězec „jedno slovo“ bude změněn na „Jedno Slovo“.

4. 18 Char counter

Funkce vypíše na výstup počet výskytů každého znaku ve vstupním textu.

4.19 Substring counter

Funkce vypíše na výstup počet výskytů řetězce specifikovaného v poli označeném „Parametr“ ve vstupním textu.

4.20 Word counter

Funkce vypíše na výstup počet slov ve vstupním textu.

4. 21 Whole numbers 1 – par

Funkce vypíše na výstup číselnou řadu od čísla 1 do celého kladného čísla specifikovaného v poli označeném „Parametr“. Čísla jsou vzájemně oddělena mezerami.

5. Sekce – Šifrování

Tato sekce nabízí dvě funkce – první nazvanou encrypt sloužící k zašifrování vstupního textu a druhou nazvanou decrypt k jeho dešifrování. Požadovanou funkci je nutné vybrat z rozbalovacího seznamu označeného „Výběr funkce“.

5.1 Funkce encrypt

Funkce zašifruje text v poli označeném vstupní text za pomoci klíče specifikovaného v poli označeném „Klíč“. Klíč i vstupní text může obsahovat libovolné unicode znaky. Zašifrovaný text se po odeslání formuláře vypíše do pole „Výstup“.

5.2 Funkce decrypt

Funkce decrypt dokáže dešifrovat pouze text zašifrovaný funkcí encrypt a přitom je nutné při dešifrování použití stejného klíče, který byl použit při zašifrování funkcí encrypt. Tento klíč je nutné vložit do pole označeného „Klíč“. Dešifrovaný text se po odeslání formuláře vypíše do pole „Výstup“.

6. Nahrání vstupního souboru

Ve většině sekcí je umožněno nahrání (load) souboru do pole „Vstupní text“. K provedení této operace je nutné vybrat vstupní soubor tlačítkem označeném „Browse…“ a nastavit odpovídající znakovou sadu tohoto souboru v rozbalovacím seznamu označeném „Výběr znakové sady souboru“. Potom je nutné formulář odeslat (pozor aby nebyla vybrána i nějaká funkce) a obsah souboru bude načten do pole „Vstupní text“.

7. Vytvoření výstupního souboru

V některých sekcích je umožněno vytvoření výstupního souboru, který obsahuje obsah pole označeného „Výstupní text“ a to zatržením zaškrtávacího pole (checkboxu) označeného textem „Uložit výstup do souboru“. Po zaškrtnutí tohoto pole a odeslání formuláře se objeví pod tímto polem odkaz na soubor obsahující text, který obsahovalo pole označené „Výstupní text“ bezprostředně před odesláním formuláře.

Tento výstupní soubor je náhodně pojmenován a bude na servru k dispozici po dobu jedné hodiny. Po uplynutí této doby bude smazán. Znaková sada tohoto souboru je utf-8.